WORK-ON - Włącz się na pracę w branży IT - WORK-ON - Włącz się na pracę w branży IT - Równość szans https://work-on.pl Mon, 04 Dec 2023 17:35:07 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Informacje na temat programów działania na rzecz równości (ngo.pl) https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/35-informacje-na-temat-programow-dzialania-na-rzecz-rownosci-ngo-pl https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/35-informacje-na-temat-programow-dzialania-na-rzecz-rownosci-ngo-pl Więcej o programach równościowych]]> projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:24:11 +0000 Artykuły nt. równości płci (Instytut Spraw Publicznych) https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/34-artykuly-nt-rownosci-plci-instytut-spraw-publicznych https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/34-artykuly-nt-rownosci-plci-instytut-spraw-publicznych Lista artykułów poświęconych równości kobiet i mężczyzn]]> projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:22:38 +0000 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/33-wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/33-wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn

Wytyczne to dokument, który ma usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Pobierz wytyczne]]>
projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:20:42 +0000
Karta różnorodności https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/32-karta-roznorodnosci https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/32-karta-roznorodnosci

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji.

Przeczytaj całość]]>
projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:19:19 +0000
Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/31-agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020 https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/31-agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020 Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem dokumentu jest zapewnienie, aby wszystkie działania współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem Agendy jest zatem określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych. Pobierz dokument]]> projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:18:10 +0000 Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/30-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020 https://work-on.pl/index.php/projekt/rownosc-szans/item/30-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Pobierz poradnik]]>
projekt@osw.bydgoszcz.pl (Robert Szarata) Równość szans Mon, 13 Mar 2017 10:16:50 +0000